18b


Left to Right: Tsuyoshi Hirokawa, Tae Anzai,
Monoru & Miko Shirai, Sugako Hirokawa, Kyoko Endo