Tae_09


Taeko between Yoshiyuki Kitada & Yoko Yasumatsu (2 of Japan's 20 Art Judges)